REGULAMIN

I. Warunki ogólne:

1. Złożenie zamówienia lub dokonanie wpłaty zadatku/pełnej kwoty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
2. W przypadku złamania postanowień licencyjnych, na których udostępniany jest szablon (pkt.VI niniejszego regulaminu) następuje zerwanie umowy i jednocześnie zastosowywane są konsekwencje opisane w pkt.VI.
3. SzablonyEbay.pl pracują w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kontakt w sprawie usług, poprawek pytań itp. prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej.

 

II. Wycena i przygotowanie do rozpoczęcia prac:

1. W celu rozpoczęcia prac wymagana jest wpłata 30% zadatku liczonej od wyceny usługi lub określonej wcześniej innej kwoty zadatku.
2. Wpłata zadatku może nastąpić tylko i wyłącznie po ustaleniach szczegółów realizacji (wycena, tematyka, wybrany pakiet etc.).
3. W przypadku rezygnacji z dalszej współpracy:

  • a) ze strony Klienta poprzedzonej wpłatą zadatku , zadatek zachowuje SzablonyEbay.pl za poczynione prace. (art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.)
  • a) ze strony Klienta poprzedzonej wpłatą całością wynagrodzenia zwracane jest 70% wpłaconej kwoty, 30% pozostaje dla realizatora (Szablonyebay.pl), gdyż jest traktowany jako zadatek.
  • c) ze strony realizatora ze względu na brak odpowiedzi na przesłane maile do kontrahenta przekraczającego 7dni roboczych
    – poprzedzonej wpłatą całości wynagrodzenia zwracane jest 70% wpłaconej kwoty, 30% pozostaje dla realizatora (Szablonyebay.pl) gdyż jest traktowany jako zadatek.
    – poprzedzonej wpłatą zadatku , zadatek zachowuje SzablonyEbay.pl za poczynione prace. (art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93) Kodeksu Cywilnego.)
  • d) ze strony realizatora ze względu na brak możliwości czasowych na wykonanie realizacji zwracane jest 100% wpłaconej kwoty.

4. Czas oczekiwania na płatność zadatku wynosi 7 dni. Po tym czasie przedstawiona oferta/wycena staje się nieaktualna.5. Okres oczekiwania na przedstawienie projektu graficznego to 3dni robocze liczone od dnia wpłaty.
W wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 14 dni roboczych.
6. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest przesłanie materiałów takich jak zdjęcia produktów, logo lub inne.
7. Projekt graficzny jest własnością SzablonyEbay.pl z tego tytułu na przesłanym projekcie graficznym mogą widnieć znaki wodne. Znaki wodne nie będą znajdować się na wdrożonym szablonie aukcji.

 

III. Zmiany w przesłanym wstępnym projekcie graficznym:

1. Po zapoznaniu się z przesłanym wstępnym projekcie graficznym przysługuje dla realizatora wprowadzenie poprawek w liczbie określonej pakietami.
2.Poprawki wprowadzone zostaną do 3dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć, lecz o zaistnieniu takiego faktu zlecający zostanie poinformowany mailowo.
3.Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby poprawek dla wybranego pakietu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty jeśli kolejne poprawki będą znaczące (poprawki nieznaczące to np. literówki, błędny numer).
4. Po zaakceptowaniu projektu nie ma możliwości wprowadzania dalszych poprawek. Te mogą zostać wykonane jako oddzielna usługa „modyfikacji gotowego szablonu”.
5. W celu finalizacji i wdrożenia projektu graficznego do wybranej platformy allegro/ebay wymagana jest wpłata pozostałej części wynagrodzenia.

 

IV. Wdrażanie:

1. Projekt realizowany jest do 3 dni roboczych liczonych od dokonania płatności pozostałej części wpłaty.
2. Do przesłanego szablonu dołączana jest instrukcja obsługi.

 

V. Hosting:

1. Dla każdej realizacji szablonu ebay/allegro przypisywany jest darmowy hosting w wymiarze czasowym określonym wybranym pakietem (ekonomiczny, biznesowy, złoty).
2. Usługa hostingowa zapewnia jedynie utrzymanie plików będące częścią szablonu – z tego też tytułu nie są tworzone konta ftp oraz nie jest udostępniany dostęp do tego serwera.
3. Koszt kolejnych miesięcy to adekwatnie do wybranego pakietu*:
Ekonomiczny – 5PLN/1mc
Biznesowy – 4PLN/1mc
Złoty – 5PLN/1mc
4. W przypadku zakończenia bezpłatnego okresu hostingowego oraz/lub braku płatności za hosting SzablonyEbay.pl mogą wyłączyć trwale hosting plików dla szablonu.
5. Hosting zapewnia zewnętrzna firma, która zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego braku dostępu – spowodowane jest to wykonywaniem okresowych prac konserwacyjnych. Jednocześnie klient nie będzie z tego tytułu mógł się ubiegać o rekompensatę, gdyż został o tym powiadomiony w niniejszym regulaminie.

* Cena za hosting w razie nadmiernego wykorzystania serwera może ulec zmianie jednak nie więcej jak o 80% całkowitych kosztów hostingu.

 

VI. Warunki korzystania z szablonu:

Użytkownik otrzymuje dożywotnią subskrypcję szablonu dla wyznaczonego konta pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

1. Każdy szablon aukcji zaopatrzony jest w stopkę z informacją o wykonawcy wraz z odnośnikiem: „Chcesz podobny szablon ? – SzablonyEbay.pl, Stworzymy i Tobie szablon – szablonyebay.pl”. Zabrania się usuwania stopki lub zmiany jej formy czy treści.
2. Szablon przypisany jest dla jednego konta ebay lub allegro. W przypadku zmiany konta należy powiadomić nas w przeciągu 7dni od momentu rozpoczęcia korzystania z szablonu na nowym koncie (nie są doliczane z tego tytułu dodatkowe opłaty).
3. Wszelkie zmiany wyglądu szablonu przez osoby trzecie są dozwolone, lecz wymagają pozwolenia SzablonyEbay.pl przed przystąpieniem do prac.
4. Odsprzedaż szablonu jest dozwolona jedynie za zgodą autora – szablonyebay.pl .
5. W przypadku zakończenia bezpłatnego okresu hostingowego oraz lub braku płatności za hosting SzablonyEbay.pl mogą wyłączyć trwale hosting plików.
6. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za materiały użyte w szablonie, które to dostarczył klient.
7. Klient nie ujawnia szczegółów realizacji oraz przesyłanych maili, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
8. Klient nie działa na szkodę realizatora poprzez m.in. nieumiejętną reedycję szablonu, tworzeniem czarnego PR lub innego działania, które mogło by spowodować obniżeniem opinii o SzablonyEbay.pl
9. W przypadku złamania któregoś z podpunktów punktu „V. Warunki korzystania z szablonu” następuje zakończenie licencji z skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie z szablonu będzie powodowało łamanie przepisów o prawach autorskich oraz o własności intelektualnej. Z tego tytułu SzablonyEbay.pl mogą zażądać rekompensaty, a w przypadku braku jej wpłaty wystąpić na drogę sądową.
10. Warunki korzystania z szablonu w postaci 6 pierwszych punktów umiejscowione są w instrukcji dodawanej do szablonu.

 

VII. Postanowienia końcowe i definicje:

1. Kontrahent oznajmia, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.

Kontrahent, Klient, Zleceniodawca – Osoba, podmiot fizyczny który zleca realizację zamówienia i jest płatnikiem dla szablonyebay.pl

Zadatek – świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy na poczet wykonywanej usługi – nie podlega zwrotowi (art. 394 kodeksu cywilnego)
Realizator – SzablonyEbay.pl